1 logoart

โครงการ “เมืองอาร์ตชบุรี” จังหวัดราชบุรี คือโครงการที่จะรวบรวมข้อมูลของกลุ่มศิลปิน หรือบุคลากรที่ทำงานด้านศิลปะต่างๆ ในจังหวัดราชบุรี เนื่องจากจังหวัดราชบุรีเป็นจังหวัดหนึ่งที่มีกลุ่มศิลปินอยู่เป็นจำนวนมาก หลากหลายแขนงด้วยกัน ทางวัฒธรรมจังหวัดซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีหน้ารับผิดชอบในการรวบรวมข้อมูลกลุ่มศิลปิน ภายในจังหวัดราชบุรีเพื่อประโยชน์ในการร่วมงานระหว่างกลุ่มศิลปิน กับหน่วยงานรัฐ

คนอาร์ต คนทำงานศิลปะในราชบุรี

ศิลปะที่มองเห็นได้ด้วยตา จะเป็นศิลปะ สองมิติหรือสามมิติ ซึ่งได้แก่ผลงานศิลปกรรมประเภทต่างๆที่แสดงถึงภูมิปัญญาของผู้สร้างสรรค์และมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่น

บทประพันธ์ที่ปลุกมโนคติของผู้อ่าน ทำให้เกิดจินตนาการ ความเพลิดเพลิน และเกิดอารมณ์ต่างๆ ตามเจตนารมณ์ ของผู้ประพันธ์ ได้แก่ กวีนิพนธ์ เรื่องสั้น นวนิยาย บันเทิงคดี สำหรับเด็กและเยาวชน อาทิ หนังสือเด็ก วรรณกรรมเยาวชนที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่อย่างกว้างขวาง

ศิลปะที่เกี่ยวข้องกับการแสดง ซึ่งเป็นได้ทั้งแบบดั้งเดิมหรือพัฒนาขึ้นใหม่ ได้แก่ การละคร การดนตรี และ การแสดงพื้นบ้าน

สนับสนุนโดย